www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

V obci Lysolaje je evidováno 19 ulic a 263 adres. Všechny adresy v obci mají PSČ 165 00. V obci je evidováno 943 obyvatel, z toho 385 mužů nad 15 let, 68 chlapců do 15 let, 435 žen nad 15 let a 55 děvčat do 15 let.

Území dnešních Lysolají bylo osídleno již v dávném pravěku. První archeologické nálezy ze zdejší osady, sídliště, pocházejí z let asi 3500–3300 př. Kr. (tzv. starší neolit). Patří k tzv. kultuře nálevkovitých pohárů, jejíž název pochází od charakteristické bezuché nádoby s nálevkovitě otevřeným hrdlem. Nositelé této kultury budovali osady v rovinách i hrazená sídliště ve výšinných polohách (např. nedaleké hrazené sídliště Zámka u Bohnic, na pravém břehu Vltavy). K sídlištím rovinným, nehrazeným, patří právě Lysolaje. V závěru uvedeného období se začala prosazovat ve zdejším prostoru tzv. kultura s keramikou kanelovanou, která se k nám rozšířila z Karpat. Název je odvozen od nádob zdobených žlábky – kanelaturami, uplatňujícími se na amforách a džbáncích. I v Lysolajích byly vykopány předměty z této kultury, především keramika. Pohřbů je zatím známo málo, jsou kostrové i žárové.

V dalších obdobích sídlili v lysolajské oblasti první zemědělci, kteří tu hospodařili na úrodných spraších. Zvláště cenné archeologické nálezy z Lysolají pocházejí z doby tzv. stěhování národů (léta 400–600 po Kr.). Tehdy invaze Hunů na východě vyvolala pohyby po celé Evropě. Sídlišť z doby stěhování národů známe málo, osada Lysolaje však je mezi nimi. V Praze byla větší sídelní aglomerace v Bubenči a Dejvicích. Úroveň hmotné kultury té doby vyniká zejména ve výbavě bohatých kostrových hrobů. V Lysolajích kromě osady bylo objeveno pohřebiště se zvláštním druhem výbavy zemřelých, byly tu totiž zjištěny pohřby koní. Co do národnosti, patřili zdejší obyvatelé většinou ke germánskému kmenu Langobardů.Zástavba u rozcestí ul. V Šáreckém údolí a Lysolajské údolí v Podbabě. Vlevo hostinec Na Břetislavce.

Z období již plně historického známe první písemnou zmínku o Lysolajích. Vztahuje se k roku 1227. Lysolaje byly zemědělskou osadou s řadou dvorů (některé z těchto selských dvorů se zčásti zachovaly dodnes v místech podél silnice k Břetislavce).

Vesnice po dlouhá staletí patřila k panství Nejvyššího purkrabství Pražského hradu. Již ve středověku však některé ze zdejších dvorů náležely kapli sv. Václava ve Svatovítské katedrále. Farností patřily Lysolaje (a patří dodnes) ke kostelu sv. Matěje v Dejvicích - Šárce. Vlastní kostel Lysolaje nikdy neměly. Na konci 19. století však byla pod údolím Housle (pozoruhodný geologický útvar, chráněné území) postavena klasicistní kaple Sedmibolestné P. Marie, pod níž vyvěrá „zázračný pramen“ s dobrou pramenitou vodou, pro niž se dodnes sjíždějí obyvatelé z širokého okolí. Zde pramení Lysolajský potok, který odtud teče k Břetislavce a k Šáreckému potoku. Na svátek Sedmibolestné P. Marie zde pořádá řád kazatelů (dominikánů) poutní mše.

Ke katastru Lysolají patří také samoty Čabelka a Lakýrka. Statisticko-topografický slovník udává k roku 1870 v Lysolajích 40 domů a 379 obyvatel. Menší část Lysolají byla připojena k Praze 6 již roku 1960, větší část pak roku 1968. Michal Flegl

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz