www.praha6.cz
email

Ochrana před sprejery i pro soukromníky

Antisprejerový program Prahy 6 spěje do své druhé fáze. Zatímco nyní jsou sprejerské výtvory odstraňovány pouze z obecních domů, rada schválila záměr, podle kterého by se tato ochrana týkala i domů jiných vlastníků.

 

Šestková radnice je tak zřejmě první v celé republice, která chce svůj antisprejerový program rozšířit na celé své území, bez ohledu na to, zda jde o domy obecní, družstevní či soukromé. „Následujeme tak celou řadu měst v zahraničí, evropských i amerických, které právě tímto způsobem bojují se sprejery,“ říká autor celého programu, místostarosta Tomáš Chalupa.

Vše nyní závisí na vlastnících těchto domů, zda se do programu přihlásí. Bez jejich souhlasu totiž není možné graffiti odstraňovat. „Vyzýváme proto vlastníky domů na území naší městské části, kteří stejně jako my nejsou spokojeni, pokud jim někdo bez jejich svolení postříká dům, aby se spojili s radnicí,“ apeluje Chalupa. Přihlásit se je možné jak písemně, faxem nebo mailem, tak i prostřednictvím internetových stran Prahy 6. Po prvním kontaktu budou zájemci seznámeni s podrobnými pravidly programu i formou právních úkonů, které pro zapojení do programu musí učinit.

Záměr druhé etapy, který na konci února schválila rada městské části, i nadále zachovává základní pilíře programu: vedle odstraňování sprejů i prevenci, ale také represi, tedy postih těch, kteří domy svými sprejovými nátěry poškozují. „Spoléhat se na to, že policie pochytá všechny sprejery a problém bude vyřešen, bohužel ale není možné. Ačkoliv bych si to přál, musím konstatovat, že se to nepodařilo žádnému městu na světě. Tato představa je stejně naivní, jako sen, že policie zatkne všechny dealery drog a přestane se tak drogovat,“ vysvětluje Chalupa záměr programu.

Represivní činnost policie přitom musí být zachována a je třeba ji ještě zintenzivnit, vždy ale bude jen jednou složkou celého programu. „Na celém území Prahy 6 je skoro deset tisíc domů a nepřetržitě hlídat každý z nich bohužel není možné,“ dodává Chalupa.

V uplynulých dvou letech se podle Chalupy sice podařilo snížit počet posprejovaných budov, a také bylo zadrženo více sprejerů, přesto se tyto „umělce“ stále nepodařilo zcela vytlačit. „Když jsme začínali s naším programem, provedli jsme podrobný průzkum poškození všech obecních domů. Tehdy jich byla poškozena víc než jedna třetina. Dnes můžeme tvrdit, že obecní domy jsou až na ojedinělé výjimky čisté a navíc se snížil počet graffiti nátěrů i na ostatních budovách. K loňskému září bylo na celém našem území poškozeno zhruba sedm set domů z celkového počtu necelých deseti tisíc,“ říká Chalupa. Přesto podle něho zůstávají místa, kam se sprejeři stále vracejí. Rada se proto rozhodla nabídnout účast na programu odstraňování sprejů z budov i jiným vlastníkům domů. Chalupa přitom přiznává, že jde o ojedinělý krok. Zatímco doposud byl totiž program financován z výnosů z nájemného v obecních domech a byl chápán jako jakási běžná údržba domů, dnes bude financován přímo z rozpočtu, tedy z peněz vybraných od všech občanů. „Abychom tento krok učinili, musíme dokázat odpovědět na otázku, zda boj se sprejerstvím považujeme za záležitost veřejného zájmu, či nikoli. Zda jde o věc, která nejenže poškozuje vlastníky domů, ale také že poškozuje celkový vzhled obce. Musíme umět říci, že zájem chránit práva vlastníků je zájmem všech občanů. Musíme umět říci, že čisté domy jsou naším stejným zájmem jako uklizené ulice a upravené parky. Podle názorů, které po tři roky slyším na všech setkáních s občany, jsem přesvědčen, že si to myslí drtivá většina našich občanů,“ tvrdí Chalupa.

Druhá etapa programu by měla zahrnovat nejen jednorázové odstranění všech graffiti z domů, jejichž vlastníci se do programu přihlásili, ale také zřízení bezplatné telefonní linky, kde bude možné nový výskyt graffiti ohlásit. Program totiž počítá i s průběžným odstraňováním nových nátěrů. Chalupa ale upozorňuje, že zapojením do programu na sebe vlastníci domů budou muset vzít i určité povinnosti. „Vedle aktivní spolupráce při odstraňování sprejů budou muset mimo jiné aktivně působit v případech, kdy bude sprejer chycen při činu. Není totiž možné, aby neuplatňovali plnou náhradu škody. Přisouzená náhrada navíc musí být příjmem obce,“ vysvětluje Chalupa. Podle něho navíc program nezahrnuje absolutně všechny domy. Vzhledem k tomu, že odstraňování bude prováděno jednotnou metodou, totiž není možné do něj zahrnout objekty s vyšším stupněm památkové ochrany. Spreje také budou odstraňovány jen z těch částí budov, které jsou veřejně přístupné, nikoli tedy například ze zahradního domku uprostřed oploceného pozemku. Do programu rovněž nebudou zahrnuty objekty zastupitelských úřadů cizích států a rozsáhlé objekty ústředních orgánů státu, například armády.

Druhá etapa programu, která je založena i na úzké spolupráci s partnerským městem Chicagem, kde je program funkční již několik let, je nyní ve fázi schváleného záměru. V průběhu následujících týdnů bude zjišťován skutečný zájem vlastníků domů o účast v programu. V první fázi navíc program bude spuštěn jen na dobu jednoho roku a teprve po jeho vyhodnocení bude rozhodnuto o jeho dalším pokračování a nově budou rovněž upravena práva a povinnosti účastníků programu. Definitivní slovo o spuštění programu budou mít v rukou zastupitelé při rozhodování o uvolnění finančních prostředků, ty jsou zatím vyčleněny v rozpočtové rezervě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz