www.praha6.cz
email

Z minulých století

Tento nový seriál jsme se pokusili postavit na výběru z ojedinělé sbírky starých pohlednic, kterou se povedlo shromáždit, a na článcích z dobového lokálního tisku. Jak se nám to podařilo, posoudíte sami. Při práci na našich historických minisondách jsme byli sami překvapeni, jak často jsme se ocitali v současnosti. Minulosti prostě nelze utéci.

V průběhu devadesátých let se na distribučních místech i v našich dopisních schránkách začala postupně objevovat regionální periodika a občasníky, zabývající se převážně různými aspekty současného života i minulostí šestého pražského obvodu - např. Šestka, Břevnovan, Měsíčník, Hanspaulka či Tamtam. Jedním z jejich předchůdců byl i „Neodvislý list, hájící právo, pořádek a zájmy všech občanů Dejvic, Bubenče a Hradčan“ – DEJVICKÝ A BUBENEČSKÝ OBZOR. První číslo „Obzoru“ vydal pan František Flanderka dne 1. listopadu 1919, redakce měla sídlo v Hennerově ulici (dnešní ul. K Brusce na Hradčanech).

V úvodnících byl tento časopis prezentován jako naprosto nezávislý, který si dal za cíl: „… bezohledným kaceřováním, odsouzením a ukázáním na každou nepoctivost, nepočestnost, na každou nesprávnost a poruchu chceme zabránit všem nešvarům, ať dějí se ve státě, v obci, ve spolcích či jakýchkoli korporacích a nechť viníkem je ministr, starosta, funkcionář velký či malý, kapitalista či dělník nebo úředník…“

Přesto, že obsah tohoto periodika často sklouzl na úroveň bulváru, plného klevet, vyhrožování a xenofobie, je pro znalce a milovníky Bubenče a Dejvic z mnoha pohledů velmi zajímavým pramenem poznatků. Sami čtenáři Šestky se budou moci přesvědčit, že za mnohdy usměvavými pasážemi se skrývají problémy, které jsou někdy velmi podobné dnešním. Následující ukázka je vybrána z prvního čísla „Obzoru“, které vyšlo 1. listopadu 1919.

Proč byl přeložen trh

Asi před třemi týdny bylo naše „tržiště“ pojednou přeloženo z dosavadního stanoviště u ul. Hennerovy (dnes ul. U Brusky) do třídy Slovanské (dnes Bubenečská ul.). Mnohým našim spoluobčanům vrtalo a dosud vrtá hlavou, proč se tak stalo. Nuže, můžeme ukojiti zvědavost našeho publika. Stalo se totiž, že náš milý president Masaryk jel v automobilu do Bubenče. U bývalého tržiště však sklaply před jeho autem železniční závory a automobil musil tuze dlouho čekati před tržními stánky, než mohl pokračovati v jízdě. Během té doby však nastalo mezi trhovci nějaké nedorozumění, a poněvadž nevěděli, jak vzácný host by je mohl slyšeti, počali si majitelé potravinových stánků tuze nepěkně „hráti“ a rozčilovati se čím dál více, nešetříce při tom šťavnatými a jadrnými slovy. Ušlechtilá mysl našeho pana presidenta ovšem byla tím nepříjemně dotčena, a tak obecní úřad dostal pokyn, aby tržiště přestěhoval tam, kde by nebyla tak velká frekvence cizinců a návštěvníků Prahy, kteří by si z takovýchto scén musili jistě odnésti vzpomínky ne nejlepší. Doufáme, že naši obchodníci na tržišti vezmou si to k srdci a budou-li mít zas někdy něco interního k projednání, že s tím „nepůjdou na trh“, nýbrž dají si schůzku řekněme v hotelu „Bruska“. Je tam teplo a mají tam dobré pivo - a to už se lépe nadává, než v chladu a při žíznivém krku. 

Jan Zavřel

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz