www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Jaké poznatky máte ze setkání občanů při projednávání EIA k silničnímu okruhu, kde se zvažovaly varianty J a Ss?
  • Vyplynulo z této veřejné diskuse vůbec něco, co by ukazovalo jakým směrem se vydat?
  • Co tedy bude nyní následovat?

Jaké poznatky máte ze setkání občanů při projednávání EIA k silničnímu okruhu, kde se zvažovaly varianty J a Ss?

Veřejným projednáním dopadů stavby silničního okruhu kolem Prahy mezi Ruzyní a Březiněvsí na životní prostředí byla naplněna litera zákona. Samotné veřejné projednání mě nepřekvapilo ani svou dramatičností, ani obrovským zájmem především obyvatel m. č. Praha Suchdol. Je to pochopitelné a logické. Jsem přesvědčen, že je dobře, že dnešní zákony umožňují, aby se veřejnost vyjadřovala k tak významným dopravním stavbám jako je silniční okruh kolem Prahy. Na druhou stranu vlastní jednání a argumenty, které na něm zazněly, nepřinesly nic zásadního ani nového a ukázaly pouze to, co již dávno víme.

Vyplynulo z této veřejné diskuse vůbec něco, co by ukazovalo jakým směrem se vydat?

Forma veřejného projednání nemůže přinést žádný skutečně nový argument, nemůže ukázat žádné zázračné řešení. To nevzniká na veřejných diskusích, ale v pracovnách odborníků, kteří se zabývají životním prostředím, architektů a urbanistů, kteří se zabývají projektováním dokumentace.
To co veřejné projednání ukázalo, je skutečnost, že dnes existují z hlediska dopadů na životní prostředí dvě reálné alternativy. Varianta „J“ suchdolská, a varianta Ss, řekněme kralupská. Ale z hlediska vlastní funkce silničního okruhu, jeho kapacity a pravděpodobnosti, že tato kapacita bude využita, a z hlediska organizačně technického především s ohledem na rychlost výstavby silničního okruhu se ukázalo, že existuje varianta jediná, a to ta suchdolská.

Co tedy bude nyní následovat?

Je třeba vyčkat závěrečného vyjádření ministerstva životního prostředí. Jsem přesvědčen, že toto vyjádření bude vstřícné z hlediska dopadu na životní prostředí k oběma variantám a v následném kroku Magistrát hl. m. Prahy vydá územní rozhodnutí na jednu z těchto variant. Připomenu pouze, že dnes existuje dokumentace pouze k jedné z nich, a to suchdolské. Pokud by se mělo hl. m. Praha začít zabývat variantou severní, tak by musela následovat dvou, možná tříletá příprava projektové dokumentace k územnímu řízení, což by bylo nepochybně dramatické zdržení. Jsem tedy přesvědčen, že v druhém kroku vydá magistrát územní rozhodnutí na příslušnou stavbu a doufám, že do konce roku 2004 již budou práce na výstavbě další etapy silničního okruhu severozápadní části města v plném proudu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz