www.praha6.cz
email

Nové žezlo ke 140 letům strojní fakulty

Strojní fakulta ČVUT slaví letos významné výročí – 140 let od zahájení samostatné vysokoškolské výuky strojního inženýrství na pražské technice. U této příležitosti začne používat nové děkanské žezlo, které bude předáno na červnovém zasedání vědecké rady. Děkan Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. informoval i o mezinárodní vědecké konferenci k výročí fakulty.

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univer-zity ve střední Evropě, založené roku 1707. Její historie se odvíjí od historie Českého vysokého učení technického. Už na České stavovské inženýrské škole, na níž byla výuka zahájena v roce 1718, a po její přeměně na Polytechnický ústav Království českého v roce 1803, se vyučovala mechanika pevných a tekutých těles, strojnické rýsování a další. V akademickém roce 1863/1864 došlo v Polytechnickém ústavu k změnám při schválení nového statutu. Strojírenství se začalo vyučovat jako samostatný obor. Rok 1864 je proto chápán jako rok vzniku současné fakulty strojní.
Insigniemi Fakulty strojní ČVUT v Praze je děkanský řetěz, řetězy proděkanů a děkanské žezlo. Nové žezlo je vyrobeno z ušlechtilých materiálů a zdobeno vzácnými kameny. Uměleckou formou vyjadřuje spojení oborů vyučovaných na fakultě strojní s jejich využitím v technické praxi, výzkumu a vědě. Insignie fakulty jsou vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti představitelů FS ČVUT – vnějšími znaky, demonstrujícími navenek její prestiž.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz