www.praha6.cz
email

Rady škol – terra téměř incognita?

Občané občas žehrají na nedostatek možností vyjádřit se k nějakému konkrétnímu tématu, které pociťují ve svém každodenním životě jako palčivé. Někdy se skutečně stává, že chybí potřebná zákonná norma, aby bylo možné rychle zjednat nápravu.

Jsou ovšem i případy, kdy instrumenty k podílu na „vládě našich věcí“ k dispozici jsou, ale my prostě nejsme zvyklí je využívat. Tak je tomu i ve školství, v oblasti, která se mnoha občanů velmi zblízka týká – kdo nemá ve své širší rodině žádného školáka nebo studenta, je spíš výjimkou. A když nastane situace, v níž by se občan chtěl vyjádřit k dění v konkrétní škole, často ani neví, že zákonná úprava počítá s možností zřizovat rady škol, v nichž jsou paritně zastoupeni pracovníci školy, rodičovská veřejnost a zřizovatel školy, a že na mnoha školách tyto rady skutečně existují. Městská část Praha 6 je zřizovatelem 17 základních škol. Na devíti z nich se už podařilo radu školy zřídit, těsně před ustavením jsou další tři. Nejstarší rada vznikla v roce 1996, poslední dvě v listopadu minulého roku; s jejich činností již tedy jsou určité zkušenosti. Všechny tři složky zainteresované v radách dnes vnímají, že je třeba provést jakousi reflexi činnosti rad škol a promýšlet jejich zefektivnění. Proto byla v květnu svolána místostarostkou Jaroslavou Trnkovou, která má mezi svými rezorty také školství, schůzka s předsedy rad škol. Cílem tohoto setkání bylo vyjasnění kompetencí a možností rady školy a také výměna zkušeností. Schůzky se zúčastnilo 8 z 9 předsedů rad škol; přítomni byli i starosta Tomáš Chalupa, zástupkyně Trnková a vedoucí odboru školství, kultury a volného času Pavel Drtina. V diskusi hovořili předsedové jednotlivých rad škol o svých zkušenostech a potřebách, o součinnosti s ředitelstvím příslušné školy a uvedli podněty pro zřizovatele škol. Mimo jiné byla zdůrazněna nezbytnost součinnosti rady školy při rozhodování o zaměření školy, nadstandardních aktivitách, využití prostor i jejím vybavení. Můžeme konstatovat, že první pokus společně zformulovat naše přání a potřeby a promyslet postupy, které napomohou k tomu, aby školy fungovaly lépe, byl na tomto setkání učiněn. (Informace o kontaktech na předsedy rad škol získáte na internetové adrese www.praha6.cz v části Informace, v oblasti Školství a vzdělávání.) RNDr. Pavel Křížek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz