www.praha6.cz
email

Praha 6 už má svůj rozpočet

Pouhé dva dny před Štědrým dnem schválilo zastupitelstvo m. č. Prahy 6 rozpočet pro rok 2001. Znamená to mimo jiné, že se opět podařilo, že městská část nebude muset od ledna fungovat podle rozpočtového provizoria.

Rozpočet je opět koncipován jako mírně přebytkový, a to ve výši 637,49 mil. korun s výdaji ve výši 634,79 mil. korun. Přebytek ve výši 2,7 mil. korun bude přitom použit na úhradu splátky půjčky, poskytnuté ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1999 na opravy a modernizaci domů. 

„Jsem velmi rád, že se i letos podařilo rozpočet přijmout včas. Jeho jednotlivé položky byly pečlivě projednávány již od loňského června a výsledná podoba snad dokazuje, že jsme především při zvažování výdajů postupovali velmi obezřetně, a to i přesto, že tyto výdaje nejsou nikterak malé,“ dodává k tomu jeho předkladatel, místostarosta Tomáš Chalupa. 

V plánovaných 160 mil. korun, určených na celý resort školství, je počítáno i s desítkami milionů na přestavby a rekonstrukce škol, například na ZŠ Norbertov, Marjánka a Ruzyně, ale také na zřízení šesti příspěvkových organizací – mateřských škol. „Do školství se dá investovat vždy, a vždy to může být ještě více, než to je,“ podotýká k tomu místostarosta Vihan. 

V investičních výdajích rozpočtu nechybějí ani další dlouho avizované akce, jako je tzv. chodníkový program, na jehož realizaci bylo vyčleněno 20 mil. korun. Počítá se také s výstavbou nadchodu při komunikaci Patočkova, obnášející 8 mil. korun, a v kapitole rozvoj obce je zahrnuta částka 19 mil. korun na zahájení předprojektové přípravy na výstavbu polyfunkčního domu na Vítězném nám. a na investorské zajištění a realizace podzemních garáží v Kafkově ul. 

Ani rozvoj městské infrastruktury a ochrany životního prostředí nepřijde zkrátka. Na tuto oblast je počítáno s prostředky ve výši až skoro 48 milionu korun s tím, že v těchto finančních prostředcích je zahrnuto především budování a obnova parků či vybudování areálu volného času Ladronka. 

O něco méně než loni tentokrát obdrží oblast sociální a zdravotnictví, i přesto se však pro ně počítá s částkou 92 mil. korun. V ní je pak obsaženo vybudování pohotovosti na Vítězném nám., příspěvek pro léčebnu dlouhodobě nemocných či komunitní program protidrogové prevence na území Prahy 6. V rámci plánu podnikatelské činnosti obce, který stojí mimo rozpočet je vyčleněna částka víc jak 300 mil. korun na domovní bytový fond. 

„Je to proto, že domovní bytový fond, jeho údržba a další případný rozvoj je pro městskou část jednou z nejdůležitějších oblastí. Máme-li zachovat i nadále charakter krásného a příjemného bydlení na Praze 6, musíme se o „svoje“ domy pořádně starat,“ říká dále Chalupa. 

Na zajištění kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vyčlenila radnice 51,4 mil. Kč a na bezpečnost bude tentokrát vynaloženo 4,5 mil. Kč. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz