www.praha6.cz
email

Nový zákon přinese úředníkům více povinností, ale také definitivu

Od 1. ledna začal platit nový zákon 312/02 Sb., který upravuje některé, především pracovního poměru se týkající normy, platné do konce předešlého roku. Kromě toho nově definuje též základní povinnosti úředníků, mezi které jako zásadní patří prohlubování vzdělání. Zákon také ukládá úřadům přijmout opatření k rovnoměrnému zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na některém stupni řízení.

Podle tohoto zákona smí být do pracovního poměru na úřadě přijat jen ten úředník, který prošel výběrovým řízením. To musí být vypsáno nejméně 15 dnů před termínem podání přihlášek a může se opakovat i několikrát za sebou, dokud nebude některý z uchazečů vybrán. Naprosto nově ze zákona vyplývá též předkládání lustračního osvědčení u jmenování vedoucích úředníků a již zmíněná povinnost dalšího vzdělávání. Nedodržení nebo nezvládnutí této podmínky se také může stát důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Podle informací tajemnice úřadu Prahy 6 Lenky Pokorné je vzdělávání úředníků rozděleno na čtyři skupiny: první část je vstupní, která v sobě zahrnuje zejména základy veřejné správy, veřejného práva, veřejných financí a další základní dovednosti, návyky potřebné pro výkon správních činností a úředník ji musí absolvovat po vzniku pracovního poměru. Druhým typem vzdělávání je ověření zvláštní odborné způsobilosti, které musí být ukončeno ve lhůtě stanovené zákonem. Bez prokázání této způsobilosti nemohou úředníci po uplynutí lhůty vykonávat stávající práci a může s nimi být ukončen pracovní poměr. Třetím druhem vzdělávání je vzdělávání průběžné, které zahrnuje prohlubující a aktualizační vzdělávání v oblasti úředníkem zajišťované. Dále lze úředníkovi nařídit další vzdělávání – jazykové a specializační zaměřené např. na oblast EU. Čtvrtým typem je prohlubování kvalifikace vedoucích úředníků, které v sobě zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení a přehled o činnostech vykonávaných podřízenými úředníky. Vzdělávání bude zajišťováno na základě stanoveného plánu pro každého jednotlivého úředníka, jehož plnění se bude v termínech stanovených zákonem vyhodnocovat. Zajišťování prohlubování kvalifikace úředníků bude prováděno prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných pro příslušný vzdělávací program.

„Na úřadě musí pracovat kvalifikovaní lidé, kteří budou umět poskytovat občanům potřebné služby i informace. Proto jsme mnoho kroků učinili již v předstihu a myslím, že jsme proto nebyli tímto zákonem nijak nemile překvapeni,“ řekla k tomu tajemnice Pokorná.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz