www.praha6.cz
email

Dejvice ožily studenty vysokých škol

Tak jako se před měsícem nahrnuly do škol zástupy žáků, tak se na začátku října otevřely pro studenty vysoké školy. Ulice v centru Dejvic ožily. 

ČVUT zahájilo výuku
V Betlémské kapli, pod záštitou rektora ČVUT v Praze Jiřího Witzanyho, byl 30. 9. slavnostně zahájen akademický rok 2004/05 českých vysokých škol. Shromáždění se zúčastnil premiér S. Gross, ministryně školství P. Buzková a rektoři vysokých škol v čele s prof. Ivanem Wilhelmem, rektorem Karlovy univerzity. 

Podle informací tiskové mluvčí A. Vondrákové se tento školní rok na ČVUT přihlásilo 7 128 uchazečů. Z nově přijatých studentů se například na Fakultě stavební již zapsalo ke studiu celkem 1620 studentů. Tradičně v poměru přihlášených a zapsaných studentů je největší zájem o Fakultu dopravní a Fakultu architektury. Na Fakultě strojní se studenti nejvíce ucházejí o obor Dopravní a manipulační technika. Na Ústavu biomedicínckého inženýrství je možné zatím studovat jen bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika. 

Co nového čeká studenty?
Rekonstrukcí prošly učebny na fakultách strojní a elektrotechnické na Karlově náměstí a v Dejvicích. Během letních prázdnin byly za 1 milion Kč dovybaveny ko-leje, nově byla zrekonstruována kolej Orlík v Terronské ulici a v listopadu bude probíhat rekonstrukce kolejí Dejvice. Studenti k výuce i mimostudijním aktivitám mohou využívat nové sportovní centrum Juliska, otevřené na jaře. Sportovní areál i rehabilitační centrum nabídla fakulta k využití i veřejnosti. Na konci září byla v areálu Strahovských kolejí slavnostně otevřena také nejvyšší venkovní horolezecká stěna v Praze, která je zároveň druhou nejvyšší v České republice. 


Novinky na VŠCHT Praha 
VŠCHT Praha, podobně jako většina českých vysokých škol od vstupu do EU, zavedla od nového akademického roku strukturované studium. Jde o systém všeobecně aplikovaný velkou částí západních univerzit. Umožňuje kombinovat při studiu více vysokých škol a absolvované předměty jsou pak na „mateřské“ škole uznány. VŠCHT Praha využila transformace na strukturované studium k výrazným inovacím svých studijních programů na všech fakultách. 

Jistou „novinkou“ je rekordní počet zájemců o studium, které chemicko-technologická VŠ zaregistrovala v tomto roce. Ke studiu nastoupilo celkem 1 346 studentů, přičemž v loňském roce to bylo jen 807. „Tento úspěch zcela popírá obecný trend klesajícího zájmu o studium technických oborů v celé Evropě,“ říká tisková mluvčí Ivana Cerhová. Podle ní je možné rostoucí zájem studentů přičíst jak kvalitě výuky a kolegiálnímu přístupu pedagogů ke studentům, tak širokým možnostem studia v zahraničí a v neposlední řadě i dobrému uplatnění absolventů. VŠCHT také změnila systém přijímání studentů. To je postaveno na hodnocení dlouhodobých studijních výsledků každého zájemce. V tomto roce bylo aplikováno poprvé a první zkušenosti s novými studenty teprve ukáží, bude-li třeba systém dále upravovat.

Nejvíce studentů již tradičně zahájilo svá studia na Fakultě potravinářské a biochemické technologie (556 studentů), druhou nejvíce žádanou fakultou je Fakulta chemické technologie (354 studentů), dále pak Fakulta technologie ochrany prostředí (255 studentů) a Fakulta chemicko-inženýrská (181 studentů).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz