www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu ...

  • Co si slibujete od nové koncepce bydlení?
  • Jaké byly největší sporné body při diskusích nad koncepcí?
  • Zaměřuje se koncepce i na takové neduhy, jako je například černý trh s byty a jeho zamezení?

Co si slibujete od nové koncepce bydlení?

Praha 6 se svými více jak sto tisíci obyvateli musí mít zásadní dokument, vymezující pravidla zacházení s majetkem a základní priority v oblasti bytové politiky. Samotná koncepce má cenu ve dvou rovinách. Jednak se poprvé podařilo shromáždit veškerou dokumentaci, která se týká problematiky správy bytového fondu a privatizace, koncentruje dostupné informace z různých zdrojů a nabízí je v jedné komplexní podobě koncepčního materiálu. Za druhé stanoví základní směr bytové politiky nejen pro období roku 2001, ale i dalších let.

Jaké byly největší sporné body při diskusích nad koncepcí?

Jedno z velkých témat je otázka, do jaké míry a za jakých pravidel má pokračovat privatizace bytového fondu. Radnice Prahy 6 prostřednictvím rady m. č. a posléze i zastupitelstva jednoznačně řekla privatizaci ano. Ovšem s tím, že pravidla dalších prodejů budou modifikována, bude stanovena povinnost při koupi bytového domu kupovat nejen samotný dům, ale i zastavěný pozemek, aby nedocházelo k nelogickému dělení nemovitého majetku. Zároveň bylo jasně konstatováno, že upřednostněny budou majetkově nevypořádané a složité kauzy spoluvlastnických podílů, které do určité míry znemožňují hospodárné, racionální a na úrovni spoluvlastníků i spravedlivé podílení se na správě objektu.

Zaměřuje se koncepce i na takové neduhy, jako je například černý trh s byty a jeho zamezení?

To je mimo jiné obsahem druhé kapitoly, zaměřené na stávající bytový fond a jeho využívání. Zde se konstatuje, že jsme si vědomi problému se zneužíváním bytového fondu. My ale dnes máme v rukou nástroje, jak se tomuto zneužívání bránit tak, aby bytový fond byl skutečně využíván pro účel, pro který je stanoven a nikoli pro kupčení a nezákonné pronajímání. V koncepci jsou popsány metody, týkající se zcela konkrétních forem vzorových nájemních smluv a sankčních ustanovení. Cílem koncepce je ale také v rámci možností užít všech dostupných nástrojů k postupné deregulaci nájemného, které je v regulované formě hlavní překážkou funkčního trhu s byty a vytváří ideální prostředí pro zneužívání bytového fondu a fungování černého trhu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz