www.praha6.cz
email

Rady škol? Rodičům se moc nechce

Přestože nejsou zatím ze zákona povinné, víceméně se s jejich ustavením a fungováním automaticky počítá. Řeč je o radách škol. Ty by měly být ustaveny na každé škole ze zástupců pedagogického sboru, rodičů a zástupců obce. Jaká je ale realita?

Na Praze 6 zatím fungují rady ve dvou školách: Na ZŠ Bělohorská 103, kde vznikla již asi před šesti lety, a na ZŠ Norbertov, kde je zatím jen krátce. Třetí se připravuje na Základní škole Pod Marjánkou. Přitom školy samy na ustanovení rady vesměs mají zájem, chybí spíš však vůle rodičů. Příkladem budiž Základní škola Petřiny – sever, kde o ni marně usilují již dlouho. „Od mého nástupu jsme vytvořili řadu věcí, které by měly přispět k celkové demokratizaci školy. Například žákovský parlament či schránku důvěry a celkově se snažíme o otevřený přístup k dětem i jejich rodičům,“ říká k tomu ředitelka Helena Pekařová. Při pokusu o ustavení rady školy se však patřičná odezva nekonala. „Zájem rodičů byl značný až do chvíle, kdy se toho měli sami ujmout. To bylo asi před šesti lety. Pak jsme to znovu zkoušeli před dvěma lety a letos naposled. Hned v září jsme na třídních schůzkách poslali rodičům do každé třídy dotazník, v němž se měli vyjádřit, zda si přejí založení rady školy. Zpět jsme dostali 102 podpisů pro. Připravili jsme tedy všechny podklady, a nakonec, když jsme svolali rodiče k volbě, tak přišli tři,“ vysvětluje ředitelka. Škola se tedy pokusila zopakovat podpisovou akci na zvolení rady ještě jednou v rámci konzultačních hodin. A výsledek? Ze sto dvou rodičů jich nakonec podepsalo anketní lístek 46. To na zvolení rady nestačí. Jak ředitelka Pekařová uvádí, ukázalo se, že rodiče nemají potřebu ustavit radu školy proto, že jsou vlastně s fungováním školy spokojeni. „Sami nám řekli, že kdyby se dělo něco, co by se jim nelíbilo, pak by ta rada byla zvolená hned,“ dodává ředitelka s tím, že u nich zatím tedy alespoň funguje bývalé sdružení rodičů a přátel školy, rodiče navíc dostávají pravidelný bulletin, který je informuje o dění ve škole a spolupráce existuje i na úrovni připravovaných akcí, jako jsou třeba zahradní slavnosti. 

Podobně spolupracuje vedení s rodiči i na dalších školách. Například při ZŠ Interbrigády existuje společnost přátel školy, kde je za každou třídu delegován jeden z rodičů a ředitel jim předkládá veškeré informace včetně výročních zpráv, rozpočtu a podobně. 

Podle vyjádření některých ředitelů se školy přesto o ustavení rad nadále snaží. Nový ředitel na ZŠ Vlastina Vladimír Lacina k tomu říká: „Na třídních schůzkách jsme rodičům vysvětlili výhody, které jsou s tím spojeny, a podnikáme vše pro to, aby do začátku nového školního roku byla rada školy ustavena.“ 

Původní myšlenka má za cíl posílit roli veřejnosti, rodičů i žáků v procesu vzdělávání, vtáhnout je do něj. Jde o to, aby se komunikace mezi školou a rodiči neodehrávala jen ve formálním duchu na třídních schůzkách, ale aby dostala trvalejší, kontinuální podobu,“ říká k tomu místostarosta Jiří Vihan, zodpovědný za oblast školství. „Rada školy je především koncepční orgán, který pohlíží na celkový chod školy, jak ekonomický, tak i společensko-pedagogický. V našich tradicích je to nezvyk, vnímaný bohužel jako formalita, ale byl bych opravdu rád, aby rada fungovala na každé škole. Jako subjekt, který školu s jistým odstupem pozoruje a může jí pomoci nastartovat a prosazovat zajímavé projekty. Nikoliv další vrchnost, ale především vnímavý partner,“ dodává Vihan.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz