www.praha6.cz
email

Volby už klepou na dveře… do schránek přicházejí volební lístky

Nejpozději do 12. června by měli všichni voliči nalézt ve svých schránkách modré obálky s volebními lístky. V Praze se jedná o 24 volebních lístků, tedy tolik, kolik je v hlavním městě zaregistrováno volebních stran. Na obálce nalezne každý také razítko s adresou volební místnosti a číslem volebního okrsku. Podle informací Olgy Králové, vedoucí odboru vnitřních věcí, budou v obálkách také letáčky informující přesně o postupu voleb ve volební místnosti. Tam, kde došlo ke změně volební místnosti, bude přiloženo i upozornění na tuto skutečnost.

Pokud by některý z voličů hlasovací lístky do uvedeného data neobdržel, bude mít možnost obrátit se buď na Úřad městské části Praha 6, odbor vnitřních věcí, nebo si je může vyzvednout v den voleb přímo ve volební místnosti. Náhradní hlasovací lístky občané obdrží i v případě, že by ty své nějak poškodili.

Z uvedeného počtu hlasovacích lístků vyberou jeden, který ve volební místnosti za plentou vloží do šedé obálky. Na něm mohou ještě zakroužkovat dva preferenční hlasy některým z politiků. Nelze však v žádném případě rozdělovat preference mezi více politických stran. V šedé obálce může být pouze jeden hlasovací lístek jedné politické strany. Tuto šedou obálku každý volič obdrží přímo ve volební místnosti u volební komise, které se musí prokázat buď platným občanským průkazem nebo pasem. Pozor! Občanský průkaz nelze nahrazovat dokladem, který vydává policie při ztrátě občanky. Je dobré si zkontrolovat občanský průkaz předem, protože udělat nový může trvat až třicet dní. „Totožnost lze prokázat i pasem, zde ale hrozí nebezpečí, že pokud by volič například omylem nebyl zapsán v seznamu voličů, nelze se z pasu dozvědět přesnou adresu. To by komplikovalo možnost hlasovat. Pak by dotyčný musel prokazovat ještě trvalé bydliště, což by znamenalo cestu na ohlašovnu pro potvrzení o bydlišti. Takže nejlepší je skutečně přijít s občanským průkazem,“ upozorňuje dále Králová.

V jiné situaci se octnou ti, kteří nebudou v době voleb pobývat ve svém trvalém bydlišti, a přesto se budou chtít voleb zúčastnit. Pokud již dopředu vědí, že budou mimo město nebo republiku, měli by si na odboru vnitřních věcí vyřídit vydání voličského průkazu. Tím se pak mohou prokazovat v místě svého přechodného pobytu nebo i na letišti, kde bude v příletové hale také volební urna. Od 30. 5. se tyto voličské průkazy vydávají až do 12. 6. v informační kanceláři Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6-Bubeneč. Žádost o voličský průkaz musí podat žadatel osobně. Pokud by ji chtěl poslat poštou či by ji za něj vyřizovala druhá osoba, musí být na žádosti úředně ověřený podpis. Podobně je to i s vyzvedáváním voličského průkazu: pokud by průkaz vyzvedávala jiná osoba než žadatel osobně, musí mít úředně ověřenou plnou moc nebo žádost s ověřeným podpisem.

Nemocní či nemohoucí občané mohou rovněž požádat, aby za nimi přišla do bytu okrsková volební komise. Tuto skutečnost je lepší nahlásit již předem, buď telefonicky opět na odbor vnitřních věcí, či je možné vzkázat i po sousedech, kteří půjdou k volbám například v pátek, aby tuto skutečnost nahlásili příslušné volební komisi.

Občané v nemocnicích a v domovech důchodců budou volit podle zvláštních seznamů, do věznic přijde volební okrsková komise.

zpracováno:
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz