www.praha6.cz
email

Na Vypichu se přece jen stavět bude

Přijetí regulačních limitů a dohoda na tom, co v polyfunkčním centru na Vypichu vlastně bude, to byly hlavní body několikaměsíčních jednání o plánované výstavbě v této lokalitě. Rada městské části Praha 6 nakonec připravila rámcový program svých požadavků, vycházející z potřeb města, respektování územně plánovací dokumentace a prostorových možností daného území.

Zástavba polyfunkčním centrem se tak bude odehrávat pouze v západní polovině pozemku, východní část bude upravena jako zelená plocha, a to především s ohledem na návaznost se sousední Ladronkou a jejím budoucím rekreačním využitím. Vlastní zástavba na Vypichu by se měla skládat z obchodního zařízení Kaufland (samoobsluha a drobné služby), dále z komerčně-administrativního objektu s restaurací a sportovně-rekreačním zařízením. V jižní části pozemku bude vyřešeno podzemní a úrovňové parkování a celé centrum by mělo být izolováno od obytné zástavby zeleným pásem, širokým minimálně 30 m. Objekty navíc musí korespondovat se svým okolím a jejich architektonická podoba by měla být adekvátní k „historickému až pietnímu“ prostředí Bílé hory.

Pozemek na Vypichu má pronajatý firma PROSS, s. r. o., již několik let od hlavního města Prahy a původně se zde o výstavbu svých obchodů jejím prostřednictvím ucházely firmy Hornbach a Kaufland. Prvně jmenovaná firma nakonec odstoupila a zůstal jen Kaufland. Práva na pronájem pozemku se v současnosti podle našich informací snaží od firmy PROS, s. r. o., odkoupit firma Intercora.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz