www.praha6.cz
email

Poutní cesta znovu ožije

Městská část Praha 6 zahájila loni v létě obnovu tzv. Poutní cesty z Lorety do Hájku opravou prvních tří barokních výklenkových kaplí, nacházejících se na území Prahy 6. Jak už Šestka informovala, během realizace obnovy kaplí na Dlabačově a Ladronce byly zjištěny dochované fragmenty původních historických výmaleb včetně latinských nápisů, které budou odborně restaurovány a obnoveny.

Podle informací pracovnice odboru územního rozvoje Martiny Čečilové nebude na základě konzultací s Pražským ústavem památkové péče obraz domalován do své původní podoby, ale budou restaurovány pouze dochované fragmenty. Jak dále Čečilová uvedla, při opravách omítek na kapli na Vypichu byly zjištěny závažné statické poruchy zdiva, základů a zvětralého podloží, způsobené pravděpodobně nešetrnými stavebními zásahy při výstavbě blízké komunikace Kukulova, a rovněž také současným velkým dopravním zatížením této komunikace. Znalcem z oboru statiky bylo navrženo řešení tak, aby objekt kapličky byl zabezpečen a aby nadále nedocházelo k jeho naklánění. Obě tyto skutečnosti, se kterými se při zahájení prací nepočítalo, způsobily, že se stavební práce posunuly z konce roku 2000 do jarních měsíců 2001 a budou dokončeny letos v červnu.

Plynule navazovat pak bude II. etapa – obnova dalších dvou kaplí – č. 3 Kocourova a č. 6 Bolívarova. Tato etapa by měla být dokončena již v měsíci září.

Kapličky byly všechny opraveny v letech 1751–1752, roku 1773 bylo znovu opraveno 10 kaplí směrem od Hájku k Praze včetně nově vymalovaných znaků a obrazů. V roce 1774 byly takto opraveny kaple zbývající. Kaple začaly chátrat již od konce 18. století, kdy císař Josef II. zrušil nadaci na jejich obnovu. Poslední větší opravy se uskutečnily v letech 1899–1900, v té době jich však zůstalo zachováno již pouhých 14. Po této poslední opravě se již k žádným dalším nepřistupovalo a do dnešního dne jich zůstalo zachováno již jen 11.

Jak uvedla dále Čečilová, „již v roce 1998 se rozhodla m. č. Praha 6 k záchraně této historicky významné památky a postupné obnově poutní cesty jako celku a po zpracování podrobné urbanisticko-architektonické studie celé poutní cesty byla v roce 2000 zahájena vlastní obnova prvních tří kaplí: kaple č. 1 – Dlabačov, č. 4 – Ladronka a č. 5 – Vypich.“ Projekt řeší nejen obnovu každého objektu, ale zároveň i úpravu nejbližšího okolí, vybudování odpočinkového místa včetně drobných sadových úprav a uvažuje s následným využitím trasy poutní cesty jako turistické či cyklistické stezky. Během roku 1999 byly za spolupráce Památkového ústavu středních Čech, spolku Hostivít a pracovníků muzea v Unhošti opraveny také kaple č. 20 a č. 19, poslední před klášterem v Hájku. Po dohodě s majiteli pozemků byla znovu vytyčena v polích dříve zaniklá trasa cesty, podél níž bylo zároveň vysázeno stromořadí, které navazuje na stávající stromy mezi kaplí č. 18 a Hostivicí. I zde je cesta v budoucnosti plánována jako cyklistická stezka a záměrem m. č. Praha 6 je nejen vybudování cyklistické stezky na jejím území, ale za spolupráce s příslušnými místními úřady přispět k vybudování cyklistické trasy v celé délce poutní cesty. Realizace I. etapy přišla m. č. Praha 6 na částku ve výši 1 860 000 Kč (včetně restaurátorských prací a prací statického zabezpečení), na realizaci II. etapy jsou předpokládané náklady okolo 1 300 000 Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz