www.praha6.cz
email

Poprvé o české státnosti na výstavě

Po loňské výstavě věnované nejcennějším písemným památkám naší národní minulosti, která se u návštěvníků setkala s nebývalým ohlasem, připravuje Státní ústřední archiv v Praze další výstavu určenou opět široké odborné a laické veřejnosti, tentokráte věnovanou státní symbolice a nazvanou "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti".

Počátky české státnosti, úzce související se státností velkomoravskou, sahají do doby vlády knížete Bořivoje I. (+ 889). Po narušení kontinuity, k čemuž došlo v rámci rakouské monarchie, se česká státnost obnovila ve 20. století a plně osamostatnila zánikem Československa k 1. lednu 1993. Téhož dne vstoupil v platnost zákon o oficiálních státních symbolech ČR, zahrnující znaky, vlajky, pečeť a hymnu. Cílem výstavy je poskytnout návštěvníkům ucelený přehled o podobě a historickém vývoji těchto symbolů, které pozoruhodným způsobem odrážejí tisícileté dějiny našeho národa i problémy z doby svého vzniku.

Výstava je rozčleněna do třinácti chronologických oddílů (I. Český stát do roku 1490, II. Český stát v personální unii s Uhrami (1490–1752), III. Rakouská monarchie (1752–1804), IV. Rakouské císařství (1804–1867), V. Rakousko-Uhersko (1867–1918), VI. Předlitavsko (1867–1918), VII. Česká panovnická, zemská a národní symbolika v letech 1752–1914, VIII. Protirakouský odboj (1914–1918), IX. Demokratická Československá republika (1918–1948), X. Protektorát Čechy a Morava (1939–1945), XI. Československo pod vládou komunistické strany (1948–1989), XII. Česká a Slovenská Federativní republika (1990–1992), XIII. Česká republika od roku 1990). Poslední, čtrnáctý oddíl přibližuje na příkladech aplikaci státní symboliky v praxi (vývěsní štíty úřadů, úřední pečetidla a razítka, státní záslužné řády, odznaky, spolkové prapory, mince atp.) Atmosféru výstavy dále umocní i zdařilé nahrávky hudebních symbolů, od středověku nerozlučně doprovázejících panovnickou a státní symboliku (Svatováclavský chorál, Hospodine, pomiluj ny, Haydnova rakouská hymna, Kde domov můj, československá a česká národní hymna, fanfáry z Libuše). Jedná se o výstavu jedinečnou a průkopnickou, neboť dosud nikdy nebyly vystaveny exponáty dokumentující českou panovnickou a státní symboliku v celé šíři svého vývoje a bohatosti proměn.

Výstava se uskuteční v budově Státního ústředního archivu, Archivní 4, Praha 4, a to 28. 9.–31.10. 2002 od 9 do 18 hod. kromě pondělí a bude doprovázena výpravným katalogem. Zahájení výstavy pro veřejnost dne 28. 9. bude spojeno se Dnem otevřených dveří archivu, kdy budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si nejen prostory depozitářů, v nichž je uchovávána paměť národa, ale i další zajímavé provozy včetně restaurátorských dílen.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz