www.praha6.cz
email

Ruzyňskému letišti by pomohlo kolejové spojení s městem

V Praze se v březnu konala mezinárodní konference týkající se provozu velkých letišť a zejména opatření na snížení negativních vlivů spojených s jejich provozem. Problematika se týká i pražského letiště V. Havla.

V případě letiště v Ruzyni nejde jen o samotný provoz, ale vše, co s ním souvisí. Mezi Prahou a letištěm se měsíčně přepraví více než dva miliony osob. Bez železničního spojení to znamená extrémní emisní, hlukovou i bezpečnostní zátěž pro okolí a životní prostředí. Navíc samo letiště intenzitou provozu více než 33 tisíc vozidel denně představuje samostatnou aglomeraci středně velikého města. „Dosavadní nedořešení dopravy na letiště, především absence kolejového napojení prostřednictvím železnice, a chybějící severozápadní část pražského silničního okruhu přes Suchdol, představují klíčový problém,“ říká místostarosta René Pekárek, který má v gesci strategický rozvoj městský části. Zlepšení podle něj může zajistit jen realizace dlouhodobého konceptu rozvoje infrastruktury a veřejné dopravy v okolí letiště a dokončení silničního okruhu. Železniční spojení s letištěm Praha 6 dlouhodobě prosazuje a vyžaduje co nejrychlejší realizaci, a to i po etapách.

Seminář, jehož část se konala v prostorách úřadu Prahy 6, představoval jednu z možností, jak výrazně prosazovat právě zájmy šestkových občanů. Pokud by se na letiště podařilo dopravovat hromadnou dopravou 40% lidí místo dnešních jen 26% modernizovanou železnicí, došlo by ke snížení uhlíkové stopy způsobené cestováním auty na letiště o cca 15%. Podobně by kleslo i zatížení hlukem a prachem, které mají negativní vliv na obyvatele v okolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz