www.praha6.cz
email

Na Norbertově se už dostavělo – děti se těšily nejvíc na tělocvičnu

Nečekaným ruchem a velkým zájmem ožila jednoho prosincového sobotního odpoledne Základní škola Norbertov. Stalo se tak u příležitosti slavnosti ke 110. výročí založení školy a zároveň otevření nové přístavby, na kterou jak učitelé, tak žáci i jejich rodiče netrpělivě čekali.

Přístavba nové jídelny a tělocvičny spolu s rozšířením prostor školy byla nezbytností již dlouhou dobu. Původní jídelna v suterénních prostorách totiž nejen přestávala vyhovovat potřebám školy a vzrůstajícím nárokům na stravování, ale posléze zde vyvstaly i problémy hygienického rázu. Jídelnu totiž místy napadla plíseň. Podobně nevyhovovala ani tělocvična, proto zastupitelé městské části Praha 6 rozhodli o investici ve výši více než 30 milionů korun na vybudování přístavby, v níž měly vzniknout nejen nová jídelna s moderní kuchyní a již zmíněná tělocvična, ale také další nové třídy a šatny. 

Od schválení peněz ke stavbě
Stavební práce začaly letos v únoru. Nejprve byly zbourány nevyhovující tělocvična a pavilon školní družiny, na jejich místě se pak prováděly úpravy terénu.

Mimo jiné bylo nutné provést i archeologický průzkum (Šestka informovala). Teprve poté bylo možno začít s budováním moderní tělocvičny, jídelny, školní kuchyně, nových šaten a tříd. Ve škole však byla v průběhu stavby zjištěna dřevomorka, což znamenalo provést ještě během letních měsíců sanaci. O prázdninách bylo navíc vyměněno sedmdesát oken v křídlech a na západní straně budovy a aby se mohlo v září vyučovat, bylo nutné urychleně dokončit střechu a položit tašky. Od října se pak stavební práce přesunuly hlavně do interiéru školy a celá výstavba skončila v listopadu.

Rekonstrukce a přístavba tak nakonec stála městskou část 34,3 milionu korun. „Je to zatím nejvyšší částka, která byla v novodobé historii do nějaké ze škol na Praze 6 vůbec investována,“ řekl k tomu místostarosta Tomáš Chalupa, který má mimo jiné na starosti finance. „Hlídali jsme každou korunu, aby byla investována skutečně účelně, tak jak škola potřebuje, a myslím, že dílo se nakonec díky úsilí a snaze všech zainteresovaných stran skutečně vydařilo,“ dodal.

Klíče zacinkaly mezi Mikulášem a Štědrým dnem
Slavnostním přestřižením pásky starostou Prahy 6 Pavlem Bémem a ředitelkou Norbertova Jarmilou Neumannovou tak skončil několikaměsíční maraton oprav, úprav, stěhování, zmatků a jistě mnohdy i nervozity z toho, aby vše dopadlo tak, jak má. A že se tak doopravdy stalo, potvrzují právě i slova ředitelky Neumannové: „Jsem spokojená, že nyní máme důstojné prostředí, kde se mohou děti najíst a zasportovat si v podmínkách, jaké jsem předtím jiným školám mohla jen závidět. Škola má díky přestavbě také možnost rozvíjet větší společenský život. Předpokládáme totiž, že v hezké jídelně se budou konat nejrůznější setkání a akce pro rodiče, jejich děti i další příznivce střešovické školy. Stejně tak jako akce v tělocvičně, kterou budeme ve večerních hodinách také pronajímat, a škola se tak snad stane přirozeným centrem setkávání a života místních občanů. Za to musím poděkovat nejen úřadu Prahy 6, především pak technicko-investičnímu odboru, ale i dalším lidem, kteří se na přestavbě podíleli. Firma Podzimek a synové, s. r. o., velmi dobře naslouchala požadavkům a snažila se nám vyhovět, stejně tak ateliér M i lidé ze stavebního dozoru, ti všichni totiž stále udržovali při životě představu krásné školy a velmi pomohli tomu, že vše dobře dopadlo.

Radost z dokončené a povedené stavby vyjádřil i jeden ze zdejších pedagogů a zároveň místní zastupitel Jan Bartůšek, když řekl: „Na nové prostory se už velmi těšíme. V jídelně bude nejen více místa, ale také možnost vybrat si z více jídel, která se budou vařit i s ohledem na vegetariánsky založené děti. Nová tělocvična, která je o něco větší než ta původní, zase umožňuje spoustu dalších činností a kroužků, které jsme zatím provozovat nemohli. Chceme také zapojit rodiče, budou-li mít zájem, abychom něco nevymýšleli pouze my. Ze zkušenosti víme, že mnoho z rodičů má vynikající nápady, které by stálo za to využít. Musím říci, že za obrovský přínos považuji nové šatny v podobě uzamykatelných skříněk. Teď už totiž bude záležet jen na žácích samých, jestli se jim něco ztratí nebo ne.“

Důležitá je práce i spolupráce
Úspěch škole popřál i místostarosta Jiří Vihan, který má právě oblast školství na starosti a Norbertov navíc navštěvoval kdysi jako žák. „Škola měla i tenkrát svoji atmosféru a vynikající učitelský sbor, který dokázal důstojně přestát nejrůznější historické změny, revoluce, módní trendy a jednotliví kantoři byli velkými osobnostmi. Dodnes si pamatuji své učitele plnými jmény a jsem jim vděčen. Přál bych škole, aby si tuto tradici vědomě pěstovala, aby zde byl prostor a dostatek osobností, které nejen profesionálně zvládnou svoji práci, ale které by se také nebudou bát stát si za svým. Jsem přesvědčen, že i dnes je tu řada vynikajících kantorů a záleží především na nich. Městská část a rada školy očekává, že právě ti vynikající se přirozeně prosadí.

Je třeba, aby škola měla jasný, srozumitelný charakter, byla důslednější ve vztahu k detailu, k pořádku, aby byla zřetelně cítit sounáležitost s celou lokalitou. Přestože celý život pracuji s počítači, s internetem a jsem zvyklý běžně používat špičkovou techniku, vím, že kvalitního učitele nelze ničím nahradit a mizernému žádná nástavba nepomůže,“ dodal Vihan.

Škola chce momentálně nadále pokračovat v zavedeném typu rozšířené jazykové výuky dvou cizích jazyků pro všechny děti a vzájemnou komunikaci dětí s partnerskými školami v zahraničí chce obohatit využitím internetu. Ve škole se bude dále rozvíjet počítačová výuka a hojně využívat počítačů ve výuce ostatních předmětů. Zároveň je zde ze strany vedení školy snaha mezi dětmi rozvíjet přirozenou lidskou vzájemnost a pokračovat v integraci handicapovaných dětí.

Škola chce také hlouběji spolupracovat s rodiči při předcházení užívání návykových látek dětmi a dál rozvíjet status školy, v níž nemá místo šikana či jiné sociálně patologické jevy. Již nyní totiž škola úspěšně spolupracuje s lektory, kteří s žáky pravidelně probírají výše zmíněnou problematiku drog i jiných rizikových jevů. Jako fakultní škola bude ZŠ Norbertov nadále také spolupracovat s pedagogickou fakultou, předávat studentům učitelství své zkušenosti a naopak otvírat se názorům mladých lidí.

Norbertov je stará adresa
Škola byla ve Střešovicích založena v roce 1856, původně umístěná v přístavbě domu čp. 15. V roce 1867 byla postavena nová školní budova poblíž hradního vodojemu. V říjnu 1890 ohledala komise nové stanoviště, protože stará budova již nevyhovovala a přístavba nebyla povolena. Za rok stála nová budova a 20. 10. 1891 bylo zahájeno vyučování.

V letech 1890 až 1891 byl v dominantní poloze na hřebeni střešovického návrší postaven farní kostel sv. Norberta. O stavbu provedenou stavitelem Františkem Rožánkem v novorománském slohu se zasloužil strahovský opat Zikmund Starý. (Prvním farářem u sv. Norberta byl p. Norbert Horáček.)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz