www.praha6.cz
email

Radnice změnila název

Od listopadu letošního roku se změnila zákonná úprava, kterou se řídí obce a hl. m. Praha. Do této doby platil pro město Prahu zákon o obcích a zákon o hl. m. Praze, který řešil některé otázky práv a povinností hl. m. Prahy a městských částí samostatně.

Od 12. listopadu však existují nezávisle na sobě zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze, který řeší město Prahu jako celek a zákon o obcích se na něj nevztahuje. V souvislosti s tím došlo od tohoto termínu také ke změně kompetencí městských částí, které byly řešeny malou novelou statutu. Ta platí do konce roku. „V současné době probíhá připomínkové řízení a práce na novém statutu města, který bude platit od ledna příštího roku. V poslanecké sněmovně již proběhly návrhy na změnu zákona o městě Praze, podle kterých se však z hlediska kompetencí vrátíme před tuto malou novelu, říká k tomu tajemnice úřadu m. č. Praha 6 Lenka Pokorná. Od 12. listopadu tak některé kompetence, které hlavní město nepřeneslo na městské části, prozatím vykonává samo. Jedná se zvláště o kompetence v oblasti silničního správního úřadu, tedy dopravy, v oblasti sociálních věcí a speciálního stavebního úřadu a dále i v oblasti veřejně prospěšných prací. Příslušní pracovníci úřadu m. č. Praha 6 jsou tak po dobu, než budou kompetence městské části vráceny, převedeni pod hlavní město Prahu.

„Doufejme, že pro občany se i přesto nic nezmění a jejich potřeby budou i nadále kvalitně a včas vyřízeny. Občas se ale čekací doba může trochu prodloužit, protože pošta koluje mezi městem, magistrátem a městskou částí. Náš úřad se však bude snažit dále vyřizovat věci bezproblémově, dodává Pokorná. Zákon o městě Praze přinesl několik významných změn, z nichž některé se dotýkají přímo konkrétní práce úřadu. To, co se změnilo viditelně, jsou názvy: od 12. listopadu se namísto obvodní úřad budeme setkávat s úřadem městské části, obvodní rada je nyní rada městské části a tatáž úprava se týká i zastupitelstva.

Podstatná změna pro občana však spočívá v možnosti vystoupit na jednání zastupitelstva, aniž by o jeho vystoupení muselo být předem hlasováno. Zákon však říká, že tato úprava musí být v souladu s jednacím řádem. Jednací řád zastupitelstva m. č. Praha 6, přijatý na jeho minulém jednání, toto upravuje určením časového limitu vystoupení v bodě „dotazy a interpelace“, který se začíná projednávat vždy v 15 hodin první den každého řádného zasedání zastupitelstva m. č. Praha 6.

Další novinkou je, že i když jednání rady jsou i nadále neveřejná, usnesení z tohoto jednání jsou již zveřejňována na internetu.


Vylepšená a modernizovaná je od listopadu správní kancelář v ulici V. P. Čkalova 18, kde mají občané možnost vyřídit si občanské průkazy a cestovní doklady. Také vyhledávání dat by mělo díky novému systému (viz foto) probíhat mnohem rychleji. Slavnostním otevřením nových prostor tak byla symbolicky zahájena činnost kanceláře, která zde „ve starém kabátu“ fungovala již dříve. Foto: Col

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz