www.praha6.cz
email

Pozor na platnost občanek a pasů

Již od loňského roku patří pod úřad m. č. Praha 6 mimo jiné i vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů a cestovních dokladů. Ke změně této agendy přibylo koncem letošního ledna ještě centrální zpracování dokladů, na které je napojena celá ČR. Tyto úpravy však občanům přinášejí určité změny. 

Platnost dosavadních občanských průkazů se odvíjí od typu a doby jejich vydání: OP vydaný do 30. 4. 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti (pokud není uvedeno v OP dříve) dnem 31. 12. 2001. 

Ostatní občanské průkazy, včetně typu knížky s vyznačeným občanstvím ČR, a to i bez strojově čitelných údajů, které jsou nebo budou vydány do 31. 12. 2001, pozbývají platnosti poslední den roku 2005. 

Přitom doba platnosti u dokladů vydávaných již se strojově čitelnými údaji je 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a 10 let u občanů starších 20 let. Je nutné upozornit, že dle stávajících předpisů také nelze dopisovat do občanských průkazů žádné údaje.

Vzhledem k přechodu na centrální tiskárnu dokladů již není v kompetenci úřadu m. č. Praha 6 urychlit lhůtu k vyřízení žádosti o změnu OP a je třeba počítat se zákonem danou třicetidenní lhůtou. Správní poplatek ve výši 100 Kč je vybírán pouze v případě, že občan žádá o vydání OP na základě osobního zájmu, aniž by jeho výměna byla nutná.

I u cestovních dokladů platí jasná pravidla. Změnu v cestovním dokladu lze provést jen tehdy, žádá-li rodič zapsání svého dítěte ve věku do 15 let. Doklady, které jsou vydány bez strojově čitelné zóny, se řídí dobou platnosti, která je v nich uvedena, a v žádném případě ji nelze prodloužit. Cestovní doklady, které mají již strojově čitelnou zónu, se vydávají opět v zákonné lhůtě 30 dnů a doba jejich platnosti je u občanů mladších 15 let na 5 let, u ostatních je tato lhůta desetiletá.

V případě zkrácené lhůty, tedy když je cestovní doklad vyhotoven buď do 3 dnů nebo do 24 hodin, je vyhotoven bez strojově čitelné zóny a s dobou platnosti na jeden rok. Za zhotovení cestovního dokladu občan zaplatí správní poplatek podle doby, za kterou mu je doklad vystaven. V případě běžných třiceti dní tedy žadatel zaplatí 200 Kč, když je cestovní doklad vyhotoven do 3 dnů, je nutné si připravit 400 Kč a při 24 hodinové lhůtě poplatek činí 600 Kč. U občanů mladších 15 let se jedná o 50, 100 nebo 150 Kč. Platí se i za připsání dítěte do cestovního dokladu, a to 50 Kč. 

Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti přímo na přepážkách ve Čkalově 478/18, v po a st 8–17 hod, a út, čtv 8–12 hod.,

 tel.:20 189 684 (809) – OP
 tel: 20 189 656 (958) – cestovní doklady

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz