www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Obnova původních dřevin a odstranění náletů je cílem prací, které hlavní město Praha provádí v oboře Hvězda. 

V Divoké Šárce chce zase odstranit nepůvodní dřeviny a obnovit staré sady, které do Šárky kdysi patřily. O aktuálních činnostech informoval Šestku ing. Dan Frantík z odboru ochrany prostředí magistrátu, který má oboru Hvězda  i Divokou Šárku ve správě.

Činnost  v lesních porostech obory Hvězda  se v poslední době soustředila na výřez náletových dřevin (především javor, jasan, bez černý) za účelem podpoření přirozeného zmlazení především dubu.

Přirozená obnova lesa, kdy se obnovují mateřské stromy a mladý porost postupně nahrazuje starý les, je nejcennější způsob obnovy. Nedochází k vytváření pasek, kdy je část porostu zcela vykácena a následně zalesněna sazenicemi z lesních školek.

V roce 2011 proběhl u dubů extrémně bohatý semenný rok, jaký nebyl posledních 20 let, a urodilo se nebývalé množství žaludů. Po vyklíčení žaludů bylo nutné semenáčky dubu uvolnit, protože limitujícím faktorem u dubu, jako světlomilné dřeviny, je dostatek světla. Proto kromě vyřezání nežádoucích náletových dřevin je vhodné podpořit vzrůst semenáčků i občasným odstraněním jednotlivých dospělých stromů. Především se vybírají netvárné, neperspektivní či usychající, vše s přihlédnutím ke zlepšení přístupu světla k mladým doubkům. Tyto práce probíhají v období vegetačního klidu, nejlépe za mrazu a na sněhu, aby se minimalizovalo poškození semenáčků a narušení půdního krytu. Ve  Hvězdě tak došlo mimo jiné k zprůhlednění lesa

Vloni byly také v oboře ořezány suché a nebezpečné větve na stromech podél tří hlavních průhledů a frekventovaných cest, které by potencionálně mohly ohrozit návštěvníky. Rovněž byla opravena cesta od průhledu od Malého Břevnova ke Světličce, kdy byl na nezpevněnou a vodní erozí poškozenou cestu položen mlatový povrch. 

Obnova sadů v Šárce

V Divoké Šárce se kromě běžných činností jako jsou prořezávky a probírky, věnuje pozornost odstraňování nepůvodních dřevin. Těmi jsou v Divoké Šárce především akát a dub červený. Obě dřeviny pocházejí ze Severní Ameriky, negativně ovlivňují bylinnou vegetaci a chemizmus půdy, a proto jsou nahrazovány druhy původními, především dubem zimním. V letošním roce bylo započato s obnovou části rozpadlého sadu u cesty k přírodnímu divadlu v Šárce, tato plocha bude letošní jaro zalesněna. V současné době toto místo nabízí zajímavý, do obnovy sadu vegetací zakrytý výhled do údolí Divoké Šárky.

Kromě výchovy lesních porostů bude v příštích letech dále věnována pozornost také obnově starých sadů v Šárce. Obnova sadů spočívá ve výřezech náletových dřevin, které sad zarůstají, v obnovení péče o travní porost a postupném dosazování starých odrůd ovocných stromů historicky pěstovaných na území města. Tato činnost již probíhá v sadu v Liboci u vstupu do Divoké Šárky, ve dvou vokovických sadech a bude zde rozšířena o další rozlehlý sad v západní části Divoké Šárky.

Součástí péče o území Divoké Šárky je také údržba zvláště chráněných území v souladu se schválenými plány péče. Jedná se o cenné biotopy zejména nelesního charakteru, velmi populární je vypásání stepních lokalit pomocí kombinovaného stáda ovcí a koz, které v Divoké Šárce každoročně na jaře a v létě probíhá zejména na Kozákově skále a okolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz