www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201207.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Léto zahýbá dopravou, mění se trasy tramvají

Úspěšní žáci dostali pochvalu

Hrdina Fajtl se vrací prostřednictvím nové knihy

Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Opravujete dům? Nezapomeňte vyřídit zábor chodníku

Fotbalista Masopust má u stadionu na Julisce sochu

Osud „dětí z Jenerálky“ připomíná pamětní deska

Karáskova knihovna jako lidské tělo

Praha sportovní v Písecké bráně

Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

V Semaforu hledají hyperaktivní Valerii

Výstava Popmusea nabízí průvodce popovou Prahou

Žáci Aritmy se prosadili ve Střešovicích

Jiří Ježek triumfoval dvakrát ve Španělsku

Malí cyklisté šlápli do pedálů

Manželské páry slavily výročí svatby

104 let oslavila paní Aloisie Faberová

ZŠ Červený vrch je další ekoškolou

MŠ Jílkova vítala léto

Pohár Prahy 6 měl rekordní účast dětí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Nájmy budou od příštího roku různé, o ceně rozhodne kvalita bytu

Ředitelé škol a školek obhájili své pozice

Oprava dráhy pokračuje

Opravy na Letné změnily trasy tramvají, v červenci se uzavře Letenský tunel

MŠ Na Okraji oslavila 50 a nabírá nové děti

Praha 6 nabízí malé byty, výměnou za větší

Společenský večer Prahy 6 pomáhal

Buštěhradská dráha se opravuje, i kvůli shořelému mostu

Budoucí stanice metra mají definitivní názvy

Zastupitelé podpořili sport

Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

Galerie Chodník má otevřeno stále

Senioři se bavili v zahradě

Mladí i slavní umělci zahráli ve Hvězdě

Tréninky pétanque pro seniory

Galerie Chodník v červenci: akademický malíř Oldřich Holub

Opravujete dům? Nezapomeňte vyřídit zábor chodníku

Na území Prahy 6 se množí případy nepovoleného záboru veřejného prostranství. V poslední době se v souvislosti s často probíhajícími rekonstrukcemi nemovitostí (opravy zdí a fasád, odizolování a zateplování objektů) setkávají strážníci městské policie i pracovníci odboru dopravy a životního prostředí s celou řadou nepovolených záborů veřejného prostranství a komunikačních ploch.

„Stavebníci často v časovém tlaku souvisejícím se zařizováním veškerých záležitostí ohledně rekonstrukce bytu či objektu bohužel mnohdy zapomínají na nutnost vyřídit si v dostatečném předstihu také povolení k využití chodníku, parkovacího místa nebo třeba i části vozovky,“ upozorňuje Martin Sachl z odboru dopravy a životního prostředí radnice Prahy 6. Pokud veškeré náležitosti nevyřizuje na základě smluvního ujednání firma provádějící stavební práce, musí si povolení zařídit sám stavebník.

Jak postupovat při vyřizování záboru veřejného prostranství?

Veřejné prostranství je obecně prostor, kde není žádným způsobem omezen přístup veřejnosti, tzn. že je toto místo přístupné každému bez jakéhokoliv omezení (vlastnictví pozemku nehraje při určení veřejného přístupu žádnou roli).

Pod pojmem „zábor“ se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, někdy je též užíván pojem zvláštní užívání komunikace, tj. užívání komunikace k jiným účelům než pro které je primárně určena.

Možné příklady záboru:

● umístění stavebního zařízení (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené trubky, lešení, palety, jiný materiál, apod.),

● prováděný výkop

● umístění reklamního stojanu

● stánky, pultový prodej

● stolky a židle před prodejnou a další

I pouze jednodenní zábor sloužící ke složení materiálu je záborem, k jehož umístění musí být vydáno povolení. Povinnost požádat o povolení záboru má každý, kdo pro svou činnost zábor veřejného prostranství potřebuje. Nepovolené umístění záboru je dle zákona důvodem k udělení pokuty v blokovém nebo správním řízení.

Povolení je spojeno s poplatky. Sazbu místního poplatku určuje vyhláška. Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tzn. že rozsah záboru v m2 je tedy násoben počtem dnů záboru. U záborů sloužících pro umístění stavebních zařízení, je sazba 10 Kč/m2/den. Ostatní sazby se liší podle druhu záboru.

Kromě místního poplatku se za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace platí ještě správní poplatek podle počtu dní umístěného záboru (100 Kč pro zábor do 10 dnů, 500 Kč od 11 dnů do 6 měsíců a 1000 Kč od 6 měsíců do 1 roku).

Pokud se zábor nachází na veřejném prostranství, které není ve svěřené správě TSK a je ve správě Prahy 6 (např. v případě záboru v plochách veřejné zeleně a parkových cest), postačí vyřízení věci pouze na Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 (Čs. armády 23, Praha 6, vyřizuje pí. Hana Pokorná, telefon: 220 189 902).

Další doplňující informace můžete získat na výše uvedených telefonních kontaktech, případně na internetových stránkách www.praha6.cz (sekce „potřebuji vyřídit“).

Nutná povolení k umístění záboru na veřejném prostranství

Povolení majitele pozemku

V případě záboru na chodníku nebo vozovce je tímto majitelem zpravidla Technická správa komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“). Na začátku celého procesu musí stavebník získat stanovisko oddělení koordinace TSK (Řásnovka 8, Praha 1, vyřizuje p. František Babka, telefon: 257 015 808). Toto stanovisko není vyžadováno u mobilních bezvýkopových záborů v době trvání do 14 dnů a o velikosti záboru do 50 m2. Oddělení koordinace žadatel předkládá situační zákres s umístěním záboru a zároveň také poskytuje nutné identifikační údaje. Ve většině případů je možné získat stanovisko na počkání ihned v úředních hodinách (pondělí a středa 8–11:30, 12:30–15 hod.).

Následně vedou kroky stavebníka na další útvar TSK, kterým je oblastní správa Severozápad, nedaleko stanice metra Hradčanská v Bubenečské ulici č. p. 15/309 (vyřizuje Bc. Michal Nekolný, telefon: 224 390 778). Tento úvar sepíše se stavebníkem nájemní smlouvu o užití komunikace, kde stanoví realizační podmínky a cenu za pronájem pozemku komunikace. Rovněž nájemní smlouvu je možno získat v rámci úředních hodin (středa 8–12, 13–15 hod.), vyřízení nájemní smlouvy trvá nejdéle 30 dnů s tím, že se zpravidla pohybuje maximálně v řádech několika dní.

V případě umístění komerčních záborů (reklamních stojek, restauračních předzahrádek bez pevně umístěného pódia, prodejních pultů a stánků) je postup při vyřizování žádosti u majitele pozemku odlišný. V těchto případech řeší povolení a vyměření poplatku pouze obchodní oddělení TSK (Řásnovka 8, Praha 1, vyřizuje Ing. Pavla Nejedlová, telefon: 257 015 144).

Další doplňující informace můžete získat na výše uvedených telefonních kontaktech, případně na internetových stránkách www.tsk-praha.cz (sekce „jak si zařídit“).

Povolení Úřadu městské části Praha 6

Jakmile jsou vyřízena povolení ze strany TSK, je třeba požádat o povolení k záboru také Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 (Čs. armády 23, Praha 6, vyřizuje pí. Ivana Loňková, telefon: 220 189 408).

Úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 18 hod., po předchozí telefonické dohodě je možno si v případě potřeby domluvit i jiný termín návštěvy.

V rámci vyřizování je nutno předložit nájemní smlouvu s TSK, situační zákres umístění záboru včetně vyznačení jeho rozsahu v m2, termín záboru, účel záboru a identifikační údaje odpovědné osoby.

Úřad si k požadovanému umístění záboru samostatně vyžádá stanovisko Policie ČR a nejpozději do třiceti dnů vydá v případě splnění veškerých náležitostí rozhodnutí o povolení záboru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz