www.praha6.cz
email

Hospodaření v polovině roku skončilo v plusu

Zastupitelé v červnu schválili zprávu o plnění rozpočtu za první polovinu roku. Hospodaření městské části skončilo za 1. pololetí oproti plánovanému schodku přebytkem ve výši 276 milionů korun.

Příjmy Prahy 6 činily za první pololetí 671,6 milionu korun, což z 98% naplnilo jejich očekávanou výši. Z rozpočtu naopak Praha 6 vydala za 1. pololetí 395,7 milionu korun, to je zatím necelá polovina plánovaných výdajů.

Na výdajích se kromě nákladů na vnitřní správu podílela hlavně oblast hospodářství, a to rekonstrukcemi obecních domů v Rooseveltově a Hermelínské ulici, investovalo se do přípravy rekonstrukce domů v ulici Nad Kajetánkou a Patočkova nebo do přístavby výtahu v DPS ve Šlejnické. V oblasti školství investovala Praha 6 v prvním pololetí do stavby nové mateřské školy na Malém Břevnově nebo do oprav v ZŠ J. A. Komenského. V oblasti dopravy městská část připravila projekty na opravu ulic v rámci chodníkového programu v ulicích Mařákova, Kolátorova, Za Strahovem, Na Větrníku, Loutkařská nebo Jenečská.

  schválený rozpočet v tis. Kč čerpání rozpočtu I. pol. v tis. Kč čerpání rozpočtu za I. pol. v %
rozpočet celkem 805 580 395 724 49,1
největší výdaje      
doprava 59 959 22 042 36,76
infrastruktura obce 139 078 55 309 39,77
školství 197 362 89 307 45,25
provoz radnice 247 751 102 742 41,47
finanční majetek *
v tis
.
k 1. 1. 2011
1 880 973
k 30. 6. 2011
1 895 350
změna za 6 měsíců
nárůst o cca 15 mil. Kč

* Na bankovních účtech a správě aktiv

Zdroj: ÚMČ Praha 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz