www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Více než osm milionů na zřízení občansko-podnikatelského centra a dalších téměř jedenáct milionů korun na zkvalitnění výuky ve dvou základních školách vPraze 6 rozdělili pražští zastupitelé vprosinci zoperačních programů EU Praha – konkurenceschopnost a Praha – adaptabilita.

Úspěšné byly se svými žádostmi i dvě významné instituce zPrahy 6, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Technologické centrum akademie věd. Koběma se jako podporující partner připojila městská část.


Centrum 6, jak se bude občansko-podnikatelské centrum nazývat, se má stát informačním uzlem pro místní obyvatele, nabídnout by mělo rychlé a kvalifikované informace o dostupných službách, obchodu a řemeslech,  poradenský servis voblasti daňové, sociální a právní, a to nad rámec činností veřejné správy. Centrum má poskytnout prezentaci malým a středním podnikatelům nebo nabízet pravidelnou vzdělávací činnost. „Usnadní život také obyvatelům Prahy 6, kteří rychle a jednoduše získají potřebné informace zpraktického života,“ domnívá se radní Ondřej Balatka, který vznik centra připravuje. Se zřizováním centra začne městská část tento rok, umístěno má být pravděpodobně vpřízemí Skleněného paláce. Zčástky 8,2 milionu získané zgrantu se musí městská připojit zbývajícími 7,5% nákladů.


Podpora pro znevýhodněné žáky
Individualizace vzdělávání je projekt základní školy Červený Vrch, na který škola získala 5,2 milionu korun zfondů EU. „Jednou zcest, jak podpořit děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, ať už díky prostředí nebo nějakého handicapu, je poskytnout takovou podporu, aby mohly využít svého potenciálu,“ domnívá se ředitelka školy Jana Matoušová. „Chystáme celou řadu aktivit, kterými chceme zvýšit motivovanost a úspěšnost těchto žáků,“ dodává ředitelka školy, která má spostiženými žáky více než desetiletou zkušenost. Se žáky budou pracovat asistenti i speciální pedagog, využijí se informační technologie, kterými je škola nově vybavena. Výsledkem by měl být také metodický materiál pro ostatní školy.


Na znevýhodněné žáky a jejich zařazení do výuky se zaměřil i projekt ZŠ nám. Svobody, který zprogramu Adaptabilita získal 5,8 milionů korun. Jde o program zkvalitnění a modernizace výuky právě sdůrazem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Tak, aby obsah, metody i formy výuky odpovídaly jejich potřebám a možnostem,“ říká ředitelka školy Ivana Ullmanová. „K práci scílovými skupinami přispějí i nově vzniklé publikace,“ dodává. Vrámci projektu škola nabídne i řadu volnočasových aktivit, které by například u dětí zjiných etnických skupin, u cizinců a azylantů mohly vést kodstranění jazykové bariéry. Program byl zahájen vlednu a potrvá 30 měsíců.

Peníze pro vědecké ústavy
Soustředit všechna odloučená pracoviště s64 zaměstnanci do jednoho centra a jedné budovy se podaří díky dotaci 54 milionů korun pro Technologické centrum Akademie věd. Poté centrum zahájí nové aktivity, mezi něž patří Informační centrum OSN pro pokročilé technologie, konferenční centrum pro výzkum nebo centrum komplexních podnikatelských služeb. Dotace je určena na nákup, rekonstrukci a technické vybavení budovy Ve Struhách 27, která se stane sídlem centra.


Rekonstrukce a modernizace se díky podpoře zprogramů EU dočká i Ústav makromolekulární chemie na Petřinách, zjehož části vznikne nové Centrum polymerních materiálů a technologií. Dotace 64 milionů korun je určena na nákup přístrojů a technologií a na rekonstrukci části objektu.  Centrum se zaměří na výzkum, inovaci a přenos poznatků voblasti polymerních materiálů pro pokročilé technologie. Polymery patří knejprogresivnějším odvětvím výzkumu a Ústav makromolekulární chemie představuje dlouhodobě špičku ve výzkumu makromolekulárních látek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz