www.praha6.cz
email

Učitele potěšilo ocenění

V září poprvé převzalo sedm učitelů z Prahy 6 ocenění „Vynikající učitel“. Toto ocenění vyhlásila radnice jako výraz uznání náročné práce učitelů základních škol a zároveň jako začátek nové tradice.

V diskusích o učitelském stavu se nejvíc mluvívá o penězích. Kantoři sami někdy víc než finance postrádají uznání své obtížné práce. „Jsme si vědomi toho, jak důležitou oblastí v životě obce školství je a jak důležité je dát najevo svůj zájem o ty, kteří ve školách působí,“ řekla místostarostka Trnková, která společně se starostou předala oceněným učitelům certifikáty a ceny v hodnotě 50 tisíc. Ty si učitelé mohli sami vybrat - pobyt na horách v tuzemsku, poukázku na nákup počítačového vybavení, poznávací zájezd nebo tandemový seskok padákem. Kandidáty na ocenění vybírala na návrh ředitelů porota, a to ve třech kategoriích. Za zvlášť vynikající výsledky v každodenní pedagogické práci získalo ocenění šest učitelek. „Je to velmi příjemné, že nás někdo ocení. Ještě důležitější ale je, když dosáhneme uznání u žáků,“ řekla jedna z vyznamenaných učitelek, Drahoslava Závorková.

Jako začínající učitelka s praxí kratší než tři roky získala ocenění Lenka Přibáňová. „Jsem mile překvapena. To, co ve škole dělám, mi připadá samozřejmé a nijak výjimečné,“ říká mladá učitelka. Ve škole pracuje na programu, ve kterém žáci monitorují přírodní prostředí a získaná data odesílají do databáze NASA. Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností porota v prvním ročníku neudělila.

Součástí ceremoniálu byl i koncert žáků základní umělecké školy CH. Masarykové. 

„Vynikající učitelé“ Prahy 6

  • Mgr. Drahoslava Závorková, ZŠ Červený vrch, mj. za vynikající v práci s integrovanými žáky i za kvalitu sociálních vztahů a kontaktů s dětmi i rodiči

  • Jana Špičková, ZŠ E. Destinnové, učitelka fyziky a dílen, náročná a přesto akceptovaná žáky. Nositelka Ceny Martina Palase za úspěšnou integraci žáka.

  • Mgr. Irena Ropková, ZŠ J.A. Komenského, učitelka matematiky, informatiky a zeměpisu je tvůrcem a organizátorem každoroční celopražské soutěže Zlatá myš, zaměřené na tvorbu školního časopisu na místě.

  • Mgr. Renata Riedlová, ZŠ Na Dlouhém lánu, učitelka I. stupně a výtvarné výchovy; lektorka programu Tvořivá škola a organizátorka vzdělávacích seminářů.

  • Mgr. Jana Kindlová, ZŠ Petřiny – sever, má hlavní zásluhu na zavedení školního alternativního vzdělávacího programu Začít spolu, na škole působí již 18 let.

  • Mgr. Halka Suková, ZŠ Petřiny – sever, učitelka češtiny a Vv; realizuje nejrůznější výtvarné projekty s žáky; pořádá výtvarné dílny pro děti a rodiče.

  • Mgr. Lenka Přibáňová, ZŠ Pod Marjánkou, učitelka biologie a rodinné výchovy; pracuje v ověřování pilotního programu Lions Quest Připraveni pro život ve spolupráci s PedF UK.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz