www.praha6.cz
email

Praha 6 má svou bytovou koncepci

Na listopadovém zasedání zastupitelstva m. č. Prahy 6 byl přijat strategický materiál – Koncepce bytové politiky. Ta souhrnně řeší veškeré otázky dotýkající se jak problematiky bydlení, výstavby nových bytových domů, tak i problematiku privatizace bytového fondu či výstavbu domů s pečovatelskou službou a poskytování sociálního bydlení.

Základní snahou tohoto dokumentu přitom je „zabezpečit provázané a koordinované působení městské části Praha 6 v oblasti bydlení, oproštěné od nahodilých a bezkoncepčních iniciativ determinujících rozhodování kompetentních orgánů… Snahou zpracovatelů koncepce je také… vytvořit systémové nástroje pro rozvoj bydlení,“ říká se v úvodní stati schváleného materiálu.

„Koncepce byla nakonec s některými doplňky schválena napříč celým politickým spektrem téměř jednohlasně. Považuji to za důkaz, že může zvítězit věcný pohled na řešení daného problému nad jeho politizací. Rád bych proto poděkoval nejen těm, kdo se na přípravě materiálu podíleli, ale i všem politickým stranám,“ řekl ke koncepci starosta Pavel Bém.

Koncepce obsahuje šest základních kapitol: První je zaměřena na správu majetku včetně jeho evidence, další kapitola se zabývá stávajícím bytovým fondem a jeho využíváním, třetí kapitola obsahuje popis současné dispozice s bytovým fondem a odhad potřeby nových bytů, ve čtvrté se hovoří o možnostech vývoje v oblasti nájemného v souvislosti s cenami energií a služeb. Pátá a šestá kapitola je pak věnována vyhodnocení dosavadního postupu při přidělování a bytů a privatizaci bytového fondu.

Přijetí nové koncepce na zasedání zastupitelstva však předcházela nejen dlouhá doba příprav a diskusí s jednotlivými komisemi, politickými kluby, odborníky a občanskými iniciativami či bytovými družstvy, ale také rozsáhlá rozprava na samotném zastupitelstvu.

Při ní bylo například schváleno doplnění bodu o výběru nových nájemců tak, že „do výběrových řízení, u nichž je jediným kritériem cena, budou zařazeny pouze nadstandardní byty.“ Mezi jinými zazněl i dotaz na stavbu nových bytů, tzv. startovacích pro mladá manželství.

Podle starosty Béma je cílem koncepce účinně podpořit dostupnost bydlení v této městské části a radnice v této souvislosti připravuje několik programů, z nichž jedním je například program půdních vestaveb a nástaveb, či bytová výstavba na volných pozemcích.

Jednotlivým kapitolám koncepce se budeme podrobněji věnovat v dalších číslech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz