www.praha6.cz
email

PRAHA MUZEU – MUZEUM PRAZE

Výstava ke 120. výročí otevření první expozice Muzea hlavního města Prahy

Výstava s názvem Praha Muzeu – Muzeum Praze, pořádaná Muzeem hl. m. Prahy pod záštitou primátora Pavla Béma, znamená vyvrcholení oslav 120. výročí otevření prvních expozic muzea návštěvníkům dne 12. 5. 1883.
Instituce tímto symbolicky otevírá dveře do jinak nepřístupných depozitářů a prezentuje některé zajímavé a historicky či uměleckohistoricky významné exponáty. Cílem výstavy je též připomenout významné osobnosti, které se o bohaté muzejní sbírky zasloužily, a vzdát poctu na jedné straně svému zřizovateli a hlavnímu přispěvovateli – hl. m. Praze, a na straně druhé osobnostem, které se zasloužily o vznik prvních sbírek, a všem dárcům, kteří muzeu věnovali část svých sbírek či odkázali své pozůstalosti. Výstava je otevřena od 21. 10. každý den mimo pondělí 9–18 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz