www.praha6.cz
email

Na ZŠ Interbrigády také tvoří

V minulém čísle Šestky jsme představili další základní školu na Praze 6, která je zaměřena na ekologii. Tím ale její specializace nekončí. Rádi bychom nyní představili ještě další zajímavost, s níž se na této škole můžete setkat. Jde o třídu se zaměřením na rozvoj tvořivosti.

Podle informací ředitele Jindřicha Kitzebergra vznikal projekt tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti v roce 1991/92 ve spolupráci s pedagogickou fakultou, katedrou výtvarné výchovy. Záměrem bylo vytvořit komplexní program pro tvořivě nadané děti, zaměřený na výtvarnou výchovu, dramatickou výchovu a komunikaci. Tento program byl zároveň vzdělávací nabídkou pro rodiče, kteří měli v té době zájem o modernější pojetí vyučování, o netradiční metody a formy práce, o liberálnější přístup školy a učitele apod. Schválen byl v roce 1992 v rámci tehdejšího rozvojového programu MŠMT „EXTRA“ a v počátcích získal také nemalou finanční dotaci. První rok experimentu byl sledován pracovníky VÚP a byl zakončen jejich kladným vyjádřením ke zřízení další třídy.

V současné době již experiment, který ale pro nás samozřejmě přestává být experimentem, běží osmým rokem, kompletní program již absolvovaly 4 třídy, zkušenosti jsou velmi dobré a spokojenost rodičů značná,“ uvádí k tomu ředitel. Každá třída je podle jeho slov vždy koncipována v závislosti na osobě třídního učitele, který má v učebním plánu největší podíl hodin – podle toho se mění hlavní zaměření (výtvarná výchova, literárně dramatická výchova, informační výchova). Postupem let se snížil akcent na nadprůměrné nadání dětí při výběru, a i když počet zájemců pravidelně přesahuje možnosti jedné třídy, jsou stále častěji zařazovány např. děti s nejrůznějšími handicapy, se zdravotním oslabením, děti integrované. Ukazuje se, že mimořádně tolerantní prostředí těchto tříd jim velmi výrazně pomáhá jejich problémy zvládat.

Podstatou projektu je vytvoření a aplikace vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj tvořivého nadání dětí ve specializované třídě s rozšířeným vyučováním některých předmětů. Program je pro rodiče i děti určitou alternativou ke studiu na víceletém gymnáziu. Vychází z následujících předpokladů:
pro děti s určitým typem nadání (které může být často tzv. školsky nevýhodné) není zcela vyhovující stávající nabídka víceletého gymnázia ani běžné třídy ZŠ – jedná se o děti, jejichž zaměření v rozumové oblasti směřuje spíše k humanitním oborům a jejichž vzdělávací potřeby nejsou vyhraněny k jednomu konkrétnímu předmětu. Tito žáci často nebývají tzv. „studijními typy“, na něž se zaměřuje systém přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia nebo školy s rozšířeným vyučováním některého předmětu, přitom jejich kreativní nadání je velmi výrazné.

Talent v oblasti kreativity bývá často spojen s handicapem v oblasti jiné a koncepce třídy počítá s minimalizací případných problémů, s inkluzí nejrůznějších dysfunkcí, osobnostních zvláštností, zdravotních problémů apod. – nejde tedy o „skleníkový“ program pro bezproblémové žáky.

Vlohy pro kreativitu lze pomocí nejrůznějších postupů pomáhat objevovat, postupně rozvíjet a používat v praktickém životě. Škola se snaží kombinovat organizační, obsahové, metodické a pedagogické prvky, které by toto podporovaly.

Třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Protože zájem standardně převyšuje možnosti jedné třídy, jsou děti vybírány na základě psychologických testů a nejrůznějších úloh, stávající prospěch nehraje žádnou roli. Předpokládáme (a je to jeden z cílů), že pokud se do třídy dostanou žáci s určitými problémy v poznatkové, sociální, výchovné či výkonové sféře, pojetí výuky a klima ve třídě jim pomohou tyto problémy lépe zvládat (a dosavadní zkušenosti to plně potvrzují).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz