www.praha6.cz
email

Rada žádá radiálu, odmítá Karlovarskou

Rada městské části Praha 6 požaduje urychleně připravit a realizovat Břevnovskou radiálu. Radní zároveň potvrdili svůj nesouhlas s rozšiřováním Karlovarské ulice pro, byť i dočasnou, funkci radiálního propojení silničního a městského okruhu.

Praha 6 zažádala v roce 2000 o změnu územního plánu hl. m. Prahy tak, aby realizace Břevnovské radiály byla zařazena do závazné části územního plánu před rok 2010. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zařazení této změny do seznamu pořizování změn a Útvar rozvoje města zadal zpracování „Dopravní studie Břevnovské radiály“. Tato studie, kterou těsně před koncem ledna projednávala i rada m. č. Praha 6, se stane po projednání podkladem pro pořízení požadované změny

Radní Prahy 6 se přitom shodli na těchto závěrech:
1) Městská část Praha 6 připouští řešit realizaci v etapách, přičemž za první etapu považuje úsek mezi silničním okruhem a mimoúrovňově řešenou křižovatkou Vypich.

2) Křižovatka Vypich je v současné době plně zatížená. Rada proto požaduje prověřit možnost zkapacitnění Vypichu před realizací 1. etapy Břevnovské radiály.

3) Mimoúrovňově je nezbytné řešit i křižovatku Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. Nestane-li se tak v rámci 1. etapy, bude tato možnost chráněna příslušnou stavební závěrou.

4) Městská část Praha 6, považuje rozsah zakrytí optimalizovat s ohledem na životní prostředí m. č. Řepy. Z důvodů ekonomie, provozních podmínek a nákladů celé stavby však nedoporučuje variantu zcela zakrytého průběhu Břevnovského radiálu v části Řep. Praha 6 doporučuje prověřit otázku "odbagrování" svahu bývalé skládky na místo uvažovaného raženého tunelu, a to nejen z hlediska technického, ale i ekonomického.

Podle vyjádření starosty Pavla Béma jde především o to, aby Břevnovská radiála představovala důležitou spojnici  budovaných okruhů, jak městského, tak silničního a její realizace přinesla mimo jiné významné zklidnění dopravy v oblasti Malého Břevnova. Již dnes přetížená křižovatka Vypich by se měla stát křižovatkou, přes kterou se bude jezdit do oblasti Bílé Hory a Řep Proto aby automobily jedoucí po Břevnovské radiále se nevracely po Vypichu zpět, prosazuje rada m. č. mimoúrovňové řešení křižovatky Břevnovská radiála - Slánská.

Jak dále uvedl i radní Jan Winkler,"stanovisko, které jsme přijaly, zásadně řeší dopravní problematiku městské části Praha 6, především v ulicích Karlovarská, Patočkova a Ankarská. Domníváme se, že tak, jak je nyní navržena změna územního plánu, je pro město více než přijatelná. Doufáme proto, že na zastupitelstvu hl. m. Prahy dojde k odsouhlasení této změny převážnou většinou hlasů. Je to mimochodem také jeden z mála případů, kdy s usnesením městské části souhlasily i občanské iniciativy Eko Bílá Hora a Spolek přátel Ruzyně

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz