www.praha6.cz
email

Na vycházky nejraději do Šárky, na Vítězném náměstí nejlépe informační centrum

Vánoční stan ožil již koncem listopadu, kdy v něm byla zahájena a po šest dní otevřena výstava rozvojových programů nazvaná Praha 6 na prahu III. tisíciletí. Radnice Prahy 6 chtěla občanům přiblížit změny, které se na této městské části udály za posledních deset let, ale také projekty, které by zde měly či mohly do budoucna vzniknout.

Na celkem 80 panelech byly prezentovány jak obecní projekty (školy, zeleň, doprava, sociální oblast, kultura, drobná architektura a údržba památek), tak projekty města (prodloužení metra versus rychlodráha na letiště Ruzyně a silniční okruh, letiště a výsledek soutěže na Národní technickou knihovnu), ale i stavby soukromých investorů (např. bytové komplexy Villa Bianca, Skanska či administrativně průmyslové budovy). Mezi návštěvníky vzbudil velkou pozornost i seriál proměn Bělohorské ulice, kde na jednotlivých záběrech bylo dokumentováno, jak budovy v této ulici mění svou tvář. Samostatnou kapitolou pak byly dva rozvojové záměry, k nimž byla uspořádána i veřejná anketa – dostavba Vítězného náměstí polyfunkční budovou a řešení parkování v oblasti tzv. „Black handu“ mezi ul. Wuchterlova a Kafkova. 

Zajímavé pak byly výsledky obou anket: i když je oblast parkování považována občany za jednu z nejdůležitějších, ankety se zúčastnilo jen 27 občanů. Z výsledků pak podle agentury SC&C vyplynulo následující: Názor na parkování v podzemních garážích je u občanů, kteří se ankety zúčastnili, mírně negativní. Přitom se jednalo o občany, kteří bydlí převážně v Dejvicích a Bubenči, a přesto více jak polovina upřednostňuje parkovací stání nebo samostatnou garáž pokud možno v osobním vlastnictví. Pro radní a zastupitele je nesporně zajímavá také informace, kolik by občané byli ochotni za garáž či stání platit: v prvním případě maximálně do 2000 Kč měsíčně, v druhém do výše 1000 Kč. 

Mnohem lépe dopadla anketa o dostavbě Vítězného náměstí. Jejím cílem bylo zjistit, jaké služby by si občané přáli v budoucím polyfunkčním domě, který by měl zaplnit proluku místo dnešního tržiště. Kromě anketních lístků totiž agentura SC&C doplnila počet respondentů na celkem 230 tak, aby se daly výsledky průzkumu považovat vzhledem k počtu a složení obyvatel Prahy 6 za reprezentativní. Podle těchto výsledků vyšlo jako vítězné informační centrum, následovala galerie a výstavní prostory, knihovna, obřadní síň a koncertní sál. Tato budoucí obchodně administrativní budova také patří k projektům, které jsou podle občanů atraktivní. 

Z dalších anketních otázek pak vyplynulo, že za nejhezčí místa Prahy 6 považujeme Šárku, Šárecké údolí, oboru Hvězdu a Babu. V oblasti novostaveb je považován za nejzdařilejší DSP ve Šlejnické ulici, kladně byly hodnoceny nové fasády a opravy domů, péče o zeleň a parky, zlepšit by se měla naopak doprava, čistota a obchodní centrum.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz